Екип

За нас

Ние сме млад екип от ентусиазирани дизайнери и архитекти, които се вълнуват  от иновативни тенденции в обзавеждането, стараят се да намерят оптималния баланс между модерна визия и традиционна форма.

Продуктовата ни гама цели да внесе елемент на уют във всеки дом чрез семплия дизайн и топлината на дървото.

Част от приоритетите  ни при проектирането и производството на мебели и аксесоари за обзавеждане са винаги да създаваме устойчиви дизайни и да намаляване максимално отпадъците. Именно затова се стремим да използваме максимално естествени материали, като дървото, които имат дълъг живот и са рециклируеми.

Голяма част от мебелите и аксесоарите, които предлагаме са модулни, т.е. частите им могат да се комбинират с нови, по-големи или по-малки елементи, така че да отговарят на променящите се нужди на потребителите.

За да задоволим напълно потребностите на всеки, който иска да обзаведе уютен и стилен дом, предлагаме и цялостно изготвяне на интериорни проекти.

30.09.2020

Имаме удоволствието да Ви информираме, че „ГАНЧЕВ ДИЗАЙН“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 3979.00 лв., от които 3382.15 лв. европейско и 596.85 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание на проекта: „ГАНЧЕВ ДИЗАЙН“ ЕООД е дружество с основна икономическа дейност с код по КИД-2008: 32.99 Други разнообразни производства, некласифицирани другаде.
Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел/и на проектното предложение: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки  предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на стартиране: 30.09.2020 г.

Дата на приключване: 30.12.2020 г.

www.eufunds.bg
Проект № BG16RFOP002-2.073-19003 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Project № BG16RFOP002-2.073-19003 “Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19”, financed by the Operational Programme “Innovation and Competitiveness”, cofinanced by the European Union through the European Regional Development Fund.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ГАНЧЕВ ДИЗАЙН“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Select your currency
EUR Евро